test2 La Millou - Regulamin konkursu test

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ

„Be my Dolce Vita”
(„Regulamin”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Be my Dolce Vita” („Konkurs") jest Smartino sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie adres: ul. Ruczaj 89; 02-997 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. w Warszawie XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego KRS: 0000383843; NIP: 5213597935 („Organizator”).
2. Konkurs w zakresie możliwości dokonywania Zgłoszeń w sposób wskazany w §3 ust. 2 Regulaminu
trwa w dniach od 8 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. („Okres Trwania Konkursu”). Okres
Trwania Konkursu dzieli się na cztery etapy(„Etapy”): Etap I trwający od 8 listopada 2018 r. do 20
listopada 2018 r.,Etap II trwający od 21 listopada 2018 r. do 3 grudnia 2018 r., Etap III trwający od 4
grudnia 2018 r. do 17 grudnia 2018 r. oraz Etap IV od 18 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Okres
Trwania Konkursu nie obejmuje okresu wydania nagród i składania reklamacji.
3. Udział w Konkursie jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem fanpage`a marki La Millou na portalu
społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/LaMillouOfficial/) lub na fanpage marki La
Millou na portalu Instagram (https://www.instagram.com/la_millou/ ). Przy czym w przypadku
wzięcia udziału w Konkursie przez portal Facebook możliwe jest to wyłącznie w poście informującym
o Konkursie, który Organizator zamieści w pierwszym dniu trwania każdego Etapu.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani
przeprowadzany przez podmioty zarządzające lub będące właścicielami serwisu Facebook lub
Instagram, za pośrednictwem których można wziąć udział w Konkursie, ani z nimi powiązany, a
Facebook lub Instagram nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją
Konkursu.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą liczbową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 - 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. – Kodeks cywilny.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń
Uczestników, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów
telekomunikacyjnych, z usług których korzystają Uczestnicy.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające stałe miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 1
Kodeksu cywilnego („Uczestnicy”).
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie władz ani pracownicy Organizatora, a także
członkowie najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.

§ 3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Udział w Konkursie wymaga posiadania aktywnego profilu w serwisie Facebook lub Instagram, przez
co rozumie się profil niezablokowany czasowo lub trwale przez serwis Facebook lub Instagram
(„Profil”), założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez Facebook lub
Instagram oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Facebooka lub Instagramu.
Udział w Konkursie wymaga także posiadania niezablokowanej możliwości otrzymywania
wiadomości prywatnych od fanpage na portalu Facebook lub Instagram. Ustawienia prywatności
Profilu ograniczające widoczność zdjęcia, uniemożliwiają udział w Konkursie.
2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w danym Etapie Okresie Trwania Konkursu wejść na fanpage
La Millou na portalu Facebook, zapoznać się z Regulaminem Konkursu dostępnym po kliknięciu w
link zamieszczony pod postem informującym o Konkursie („Post Konkursowy”) przenoszącym
bezpośrednio do treści Regulaminu, która otwiera się w witrynie www.lamillou.com a także w
notatkach na fanpage La Millou na poratalu Facebook oraz:
1) w przypadku zgłoszenia przez Facebook zamieścić w komentarzu pod Postem
Konkursowym SWOJE zdjęcie z plecakiem Dolce Vita marki La Millou i oznaczyć je
hashtagiem #bemydolcevita oraz oznaczyć w opisie zdjęcia profil marki La Millou na
portalu Facebook;
2) w przypadku zgłoszenia przez Instagram zamieścić na swoim profilu SWOJE zdjęcie z
plecakiem Dolce Vita marki La Millou i oznaczyć je hashtagiem #bemydolcevita oraz
oznaczyć na zdjęciu profil marki La Millou na portalu Instagram
oba sposoby zgłoszenia nazwane są w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”.
Organizator zastrzega, iż na zdjęciu może znajdować się zarówno sam produkt, produkt i Uczestnik
osobiście lub Uczestnik i jego dziecko.
3. W chwili dokonania Zgłoszenia Uczestnik:
a. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu;
b. oświadcza, iż spełnia wszystkie wymogi wskazane w Regulaminie;
c. zobowiązuje się do przestrzegania zasad Konkursu, o których mowa w Regulaminie,
d. oświadcza, że zapoznał się z obowiązkiem informacyjnym, dotycżacym przetwarzania danych
osobowych w Konkursie, a który znajduje się w § 7 Regulaminu.

4. Jeden Uczestnik może dokonać wyłącznie jednego Zgłoszenia w danym Etapie Konkursu. Kolejne
Zgłoszenia nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Zgłoszenia pod kątem jego zgodności z niniejszym
Regulaminem, prawem i dobrymi obyczajami. Jeżeli przesłane przez Uczestnika Zgłoszenie będzie
naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, będzie niestosowne, obraźliwe, wulgarne, lub w
inny sposób naruszać będzie dobre obyczaje, ukazywać treści powszechnie uznane za naganne,
niedopuszczalne, stanowiące reklamę produktów konkurencyjnych wobec La Millou bądź nie będzie
spełniałać wymagań Konkursu lub Regulaminu serwisu Facebook lub Instagram, Organizator
zastrzega sobie możliwość usunięcia Zgłoszenia przesłanego przez Uczestnika.
6. Z Konkursu wykluczone są Zgłoszenia wysłane jako wiadomości prywatne lub umieszczone
bezpośrednio na tzw. tablicy profilu na portalu Facebook.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Zgłoszeń osób, które biorą
udział w Konkursie posługując się kilkoma profilami na Facebooku lub Instagramie,
8. Po zakończeniu każdego Etapu Okresu Trwania Konkursu, Koordynator wybierze spośród wszystkich
przesłanych i zgodnych z Regulaminem Zgłoszeń – 1 (jedno) najlepsze Zgłoszenie – ocenione przez
komisję składającą się z 3 (trzech) członków (dalej: „Komisja”) według własnego ich uznania jako
najbardziej kreatywne i oryginalne, których autorzy staną się laureatami Konkursu (dalej:
„Laureaci”). W terminie najpóźniej 5-tego dnia od zakończenia każdego Etapu konkursu Organizator
powiadomi Laureatów o wygranej za pomocą prywatnej wiadomości przesłanej za pośrednictwem
serwisu Facebook lub Instagram, zawierającej formularz, który Laureat musi wydrukować, uzupełnić i
odesłać jego skan lub zdjęcie Organizatorowi w odpowiedzi na powiadomienie o wygranej.
9. W celu otrzymania Nagrody, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania powiadomienia o
wygranej, Laureat powinien przesłać Organizatorowi za pośrednictwem prywatnej wiadomości do
fanpage marki w serwisie Facebook lub Instagram wiadomość zawierającą czytelny skan albo
zdjęcie poprawnie uzupełnionego i podpisanego formularza zawierającego:
i. dane osobowe Laureata w postaci: imię i nazwisko, adres e-mail,
ii. oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym danych
osobowych Laureata, o którym mowa w § 7 Regulaminu

10. W przypadku:
a. niewysłania przez Laureata wiadomości, o której mowa w ust. 9 powyżej we wskazanym tam
terminie;
b. wysłania przez Laureata niekompletnej lub nieczytelnej wiadomości, o której mowa w ust. 9
powyżej;
c. niespełnienia przez Laureata któregokolwiek z warunków przewidzianych w Regulaminie,
Laureat traci prawo do Nagrody, zaś dana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
11. Nagrody zostaną wydane przez Organizatora za pomocą wiadomości e-mail na adres podany przez
Laureata w formularzu zgodnie z ust. 9 powyżej, w terminie najpóźniej 30 dni od dnia przesłania
formularza, o którym mowa w ust. 9 powyżej.
§4. NAGRODY

1. Organizator w Konkursie przewidział 4 (słownie: cztery) nagrody („Nagrody” lub każda z osobna
„Nagroda”), każda w postaci bonu na zakupy w sklepie internetowym lub stacjonarnym La Millou o
wartości 500 zł (słownie: pięćset złoych, 00/00), przy czym w każdym Etapie do wygrania jest jedna
Nagroda.
2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o
podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju, ani też Laureat nie może żądać zamiany
Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
4. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
5. 1 (Jeden) Uczestnik może uzyskać prawo do nie więcej niż 1 (jednej) Nagrody w Konkursie.

§ 5. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE I PRAWA DO WIZERUNKU

1. Przesłanie Organizatorowi przez Uczestnika Zgłoszenia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jest
równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, zgodnie z którym Uczestnik:
a. potwierdza, że jest wyłącznym autorem Zgłoszenia, posiada wszelkie majątkowe i osobiste
prawa autorskie do Zgłoszenia, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami
autorskimi, nikt inny nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie oraz,
że jego prawa do Zgłoszenia nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby
trzecie nie wystąpią w stosunku do Organizatora z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu
udzielonej licencji lub z tytułu wykonywania przez Organizatora przekazanych przez
Uczestnika uprawnień lub naruszenia innych praw osób trzecich;
b. potwierdza, że na każde żądanie Organizatora przedstawi, w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania
takiego żądania za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub Instagram,
odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym ustępie.
2. Z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i
terytorialnie oraz nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z autorskich praw majątkowych do
Zgłoszenia na następującym polu eksploatacji: korzystanie w celu podsumowania Konkursu poprzez
zapisywanie i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych (w tym w
szczególności przy wykorzystaniu w sieci Internet lub baz danych), w tym upublicznianie w sieci
Internet w serwisie Facebook lub Instagram.
3. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Zgłoszenia, w zakresie
uzasadnionym wykorzystywaniem Zgłoszenia na powyższych polach eksploatacji, w tym do
dokonywania modyfikacji, łączenia do z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu
modyfikacji, a także do upoważnienia innej osoby do wykonywania powyższych praw.
4. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania osobistych praw autorskich do Zgłoszenia oraz
zobowiązuje się do niewykonywania wobec Zgłoszenia osobistych praw autorskich, a także
upoważnia Organizatora do upoważnienia innej osoby do wykonywania powyższych praw.
5. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od każdego z Laureatów zawarcia pisemnej umowy z
Organizatorem przenoszącej autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia na wszystkich polach
eksplatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w
szczególności na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, z prawem do wykonywania
praw zależnych do Zgłoszenia.
6. W przypadku, gdy na zdjęciu poza samym Uczestnikiem znajdzie się dziecko Uczestnika, Uczestnik
oświadcza, iż jako opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka (w tym
wizerunku rozumianego jako dana osobowa dziecka) w celach wskazanych w ust. 2 powyżej.

§ 6. REKLAMACJE

1. Wszelkie ewentualne reklamacje Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi za pomocą wiadomości e-
mail na adres e-mail: reklamacje@lamillou.com
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jak również dokładny
opis reklamacji i żądanie a także dodatkowo w przypadku osób, które nie przesłały Zgłoszenia w
Konkursie – oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym znajdującym się w § 7
Regulaminu o treści następującej:
„Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym znajdującym się w § 7
Regulaminu Konkursu – przy czym dla złożenia oświadczenia wystarczające jest wklejenie całej jego
treści w treść wiadomości e-mail.
3. Osoba składająca reklamację będzie powiadomiona o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później niż w
ciągu 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, za pomocą wiadomości e-mail na
adres, z którego reklamację nadesłano.

§ 7. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dale jako „Dane Osobowe”), jest Organizator, tj.
Smartino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres: ul. Ruczaj 89; 02-997 Warszawa, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. w Warszawie XIII Wydz.
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000383843; NIP: 5213597935. Dane Osobowe
będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2018 r., poz. 1000) zwaną dalej „Ustawą”, oraz zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych
zostały przedstawione poniżej.
2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie uzasadnionego interesu
Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu związanym z organizacją Konkursu i jego
rozstrzygnięciem (interes Organizatora rozumiany jest jako marketing jego towarów i usług
własnych), jak również w celach związanych z rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji
Uczestników, a w przypadku laureatów także na potrzeby wydania Nagród. Dane osobowe osób, z
którymi Organizator podpisze umowę, o której mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu oraz umowy
licencyjnej przetwarzane będą w związku z realizacją tejże uowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora oraz
usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby
realizacji usług świadczonych dla Organizatora i ich upoważnieni pracownicy. W celu realizacji
Promocji dane Uczestnika zostaną także udostępnione operatorowi pocztowemu, kurierowi oraz
podmiotom świadczącym usługi hostingowe zapewniające świadczenie usługi skrzynki e-mail.
Dostęp do Danych Osobowych mają tylko te podmioty, w przypadku których istnieje uzasadnienie
takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to aby nasi
pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez
zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane
programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są
zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom
nieuprawnionym.
4. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane do 6 miesięcy od dnia wydania Nagród w II
Etapie Konkursu (tj. do 17 lutego 2019 r.); w przypadku Laureatów, z którymi Organizator podpisał
umowy ich dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy i zostaną usunięte najpóźniej po
upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tejże umowy.
5. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia swojego udziału
w Promocji.
6. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw:
a. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat
ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich
sprostowania (zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 i art. 33 Ustawy oraz art. 15 i 16 RODO),
b. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach
wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego
danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego
sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem
Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane
te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał
przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
c. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy i art. 17 RODO
(„prawo do bycia zapomnianym”),
d. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie umowy - prawa do
przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od
Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do
innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych dostarczonych
Organizatorowi przez Uczestnika i przetwarzanych na podstawie jego zgody lub na
podstawie umowy, które mają postać elektroniczną,
e. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu -
prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych
Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są
przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych
interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

7. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw
przysługujących Uczestnikom można kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na
adres jego siedziby lub adres poczty elektronicznej: …. Ponadto Uczestnik ma prawo wnieść w
skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Organizator nie wyznaczyły inspektor
ochrony danych w swojej organizacji.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na fanpage`u marki La Millou na portalu
społecznościowym Facebook o adresie https://www.facebook.com/LaMillouOfficial/ w poście
informującym o Konkursie oraz w notatkach profilu.
3. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na prawa nabyte
Uczestników.

Baner promocyjny
Jeśli po kilku minutach nie otrzymałaś/eś wiadomości, sprawdź czy e-mail nie wylądował w spamie.
Subskrybując wyrażam zgodę na przesłanie na mojego maila przez SMARTINO SP.Z.O.O. newslettera o produktach i promocjach dostępnych na www.lamillou.com